ทัพเรือภาคที่ 3 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3(พมพ.ทรภ.3)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 (พมพ.ทรภ.3) โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมกิจการชายแดนทหาร กองทัพภาคที่ 4 คณะกรรมการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2558 หัวหน้ากลุ่มงานและผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดต่างๆ ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนฝ่ายทหารในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้ง 6 จังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.