เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดพิธีวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 73
โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย เช่น ศาลเจ้าพ่อหอกลอง, พระพุทธรูปปางนาคปก
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว
โดยมี พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา, สมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด., กำลังพล ศศท. และ ศสร.
ภายในงานได้ประกอบพิธีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมพิธี การจัดระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดกองทัพบก เดิมใช้ชื่อว่า กรมการรักษาดินแดน (รด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2491 ตามแนวความคิดของ
พลโทหลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ในการที่จะฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมการด้านกำลังพลสำหรับ การสงครามในอนาคต โดยได้เริ่มทำการฝึกผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาก่อน จากนั้นจึงได้ทำการฝึกวิชาทหารให้กับ พลเมืองต่อไป
ซึ่งแนวคิดนี้ได้พัฒนามาเป็น “นักศึกษาวิชาทหาร” และได้ดำเนินการเรื่อยมาในนามของ กรมการรักษาดินแดน ตราบจนกระทั่งปี พ.ศ.2544 จึงได้ควบรวมเข้ากับ กรมการกำลังสำรองทหารบก ใช้ชื่อหน่วยใหม่ว่า หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เพื่อบูรณาการกิจการที่เกี่ยวกับกำลังสำรองทั้งปวงให้อยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานเดียว และต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้มีการเปลี่ยนแปลงนามหน่วยอีกครั้งเป็น “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน”
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจึงได้ยึดถือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตามการจัดตั้งกรมการรักษาดินแดน เป็นวันสถาปนาหน่วย มีภารกิจหลัก คือ เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยรับผิดชอบกิจงาน 4 กิจงาน อันได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.), กำลังพลสำรอง (กสร.), กิจการสัสดี และอาสารักษาดินแดน (อส.)
ปัจจุบันปี 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะมีอายุครบ 73 ปี โดยมี พลโท ปราการ ปทะวานิช เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.