ร้านภูฟ้า
ป่าตอง ภูเก็ต – โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076 341 824 เปิดทุกวัน เวลา 13.00-21.00 น.(ปิดวันพุธ)
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์ของร้านภูฟ้า
ร้านภูฟ้ามีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ร้านภูฟ้า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สานต่องานโครงการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเสริมสร้างจิต สำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
2. จุดประสงค์หลักของร้านภูฟ้า คือ การสร้างวงจรการตลาด การพัฒนา การส่งเสริม การผลิตในชุมชนให้เกิด ขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งส่งเสริมอาชีพของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังมีสินค้าและ กิจกรรมอื่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ร้าน
3. ร้านภูฟ้าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด ในความ เป็นจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม โดยคำนึงการพัฒนาสังคมโดยรวมด้วย
4. ร้านภูฟ้าจะพัฒนากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืนกลับสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านภูฟ้า
1. ผ้า
2. เครื่องจักสาน
3. อาหาร
4. ยาสระผม / ครีมนวดผม
5. ผลิตภัณฑ์จากภาพฝีพระหัตถ์
การส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ด้วยทรงเห็นว่าประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ได้รับบริการพื้นฐานต่าง ๆ จากรัฐไม่ทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นไปอย่างช้า ๆ และไม่เพียงพอ ทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนเหล่านี้ ไม่เท่าเทียมกับประชาชนใน พื้นที่อื่น ๆ
ปัญหาพื้นฐาน 4 ประการ
ในการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ทรงเน้นการพัฒนาเพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. ความยากจน
2. ปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย
3. การขาดโอกาสทางการศึกษา
4. ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแร้นแค้นอย่างเรื้อรังแก่ประชาชน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โดย ที่ทรงเห็นว่าเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มากที่สุด ดังนั้นในระยะแรกของการพัฒนา จึงทรงมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก
โดยทรงเลือกพื้นที่ดำเนินการในสถานที่เหล่านี้ คือ
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในถิ่นทุรกันดาร
5. พื้นที่อื่น ๆ ตามพระราชประสงค์ ในกระบวนการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
โรงเรียนเหล่านี้จะเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานของประชาชนที่จะนำไปพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้นพร้อมกันไปด้วย
การดำเนินงาน
ในแต่ละปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นจำนวนเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2546) มีเด็กและเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 65,058 คน และมีพระราชดำริในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้ดำเนินงานดังนี้
1. การส่งเสริมโภชนาการดีและสุขภาพดีของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์
2. การส่งเสริมการผลิตอาหารในพื้นที่เพื่อช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหาการ ขาดสารอาหาร
3. การป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในแต่ละพื้นที่
4. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการอาชีพที่เป็นราก ฐานของพึ่งตนเองให้แก่เด็กอีกด้วย
ดังจะเห็นได้จากการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียน และศิษย์เก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
สาขา
• สาขาสยามดิสคัฟเวอรี
• สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 24
• สาขาสุขุมวิท ซอย 7 (สำนักงานโครงการ)
• สาขาถนนกำแพงเพชร 1
• สาขาพระที่นั่งวิมานเมฆ อาคารอรรถวิจารย์
• สาขาตลาดบอง มาร์เช่
• สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
• สาขาโรงแรมบ้านไทย บีช รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต
• สาขาเดอะแพลทินั่มเพลส วัชรพล
• สาขาสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค
• สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
• สาขาศิริราช
• สาขาแคนทารี เทอเรซ เชียงใหม่
• สาขาจัตุรัสจามจุรี
• สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110
• สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4
• สาขาพลัสมอลล์ บางใหญ่
• สาขาบิ๊กซี ราชดำริ
• สาขากรมศิลปากร
• ร้านภูฟ้าผสมผสาน สยามพารากอน
ดาวน์โหลด (1)

shop-patong-phuket

shop-nimmanhaemin-road-chiang-mai

images

images (4)

images (3)

images (2)

images (1)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.